Jiang Huai Lun Tan
 
 
     首页      期刊介绍      学术委员会      投稿指南      编辑科研      期刊订阅      广告服务      联系我们     
江淮论坛  2009, Vol. 237 Issue (05): 114-    DOI:
法律社会 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
农民社会保障权的实现与农村反贫困
李磊
南京师范大学法学院,江苏南京210097

版权所有 © 2010江淮论坛杂志社
地址:安徽省合肥市徽州大道1009号 江淮论坛杂志社 邮编:230051
电话:(0551)63438336 63438337 63420766
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发
皖ICP备10200128